АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОД.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  –  НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Р.

бр.

Опис активности

Носиоци активности

Време реализације активности

Критеријум успеха

Извор доказа

1.

-Направити план одржавања угледних и огледних часова

Наставници

Континуирано у току школске године

Број планираних наставних часова на месечном нивоу Месечни планови наставника, планови Стручног већа

2.

- Прибављање потребне литературе и израда материјала потребног за реализацију часова

Наставници, педагог, стручна већа, руководсто школе

Континуирано у току школске године

Број израђеног дидактичког материјала, плаката и наставних лиситића

Наставни листићи, плакати, дидактичка средства, писана припрема

3.

-Демонстрација угледних и огледних часова

Наставници, тимови на нивоу стручних и разредних већа

Континуирано у току школске године

Број одржаних и посећених угледних и огледних часова

Писане припреме наставника, фотографије, продукти дечјег рада, видео-записи, анкете, свеске ученика

4.

-Анализа на нивоу стручних већа за област предмета

Стручна већа, директор, педагог Недељу дана после сваког одржаног часа Реализовани часови су допринели побољшању наставе, мотивисаности и постигнућима ученика

Педагошка документација, записници са стручних већа, евиденција директора и педагога

5.

-Годишње планирање – тематско и временско усклађивање планова за више наставних предмета

Наставници, стручна већа, педагог, тимови

Август-почетак школске године

Број планираних часова на одређену тему Тематски планови наставника, планови Стручног већа

6.

- Прибављање потребне литературе и израда материјала потребног за реализацију тимског планирања

Наставници, стручна већа, родитељи и тимови

Континуирано у току школске године

Број планираних тема, повећан број тимски сарадника

Материјал и прибор за рад, наставна средства и продукти дечјег рада

7.

-Демонстрација часова који су тематски планирани

Тимови на нивоу стручних и разредних већа

Током другог полугодишта

Већа мотивација и ангажованост ученика при учењу, ученици користе већ стечена знања и вештине комуникације

Тематски планови и припреме наставника, продукти дечјег рада, анкете, упитници, фотографије и видео-записи

8.

-Оцењивање се врши у складу са прописаним правилима о оцењивању ученика

Наставници, стручни сарадник, директор

Континуирано у току школске године

Проценат наставника који у свом раду примењује законске регулативе и стандарде

Наставни листићи, контролни задаци, тестови, вежбанке за писмене задатке ученика

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Р.

бр.

Опис активности

Носиоци активности

Време реализације активности

Критеријум успеха

Извор доказа

1.

-Организовање радионица           

Педагог  школе  

 Током првог полугодишта

Проценат учешћа ученика у радионицама Фотографије, писани трагови, видео-записи

2.

-Симулација конфликтних ситуација на јавним часовима уз конструктивно решавање сукоба

Наставници Грађанског васпитања, Верске наставе, ученици, педагог

Континуирано у току школске године

Већа толеранција међу ученицима у конфликтним ситуацијама

Писане припреме наставника, анкета, фотографије

3.

-Посета ученика и наставника другим школама Директор школе, наставници Током школске године Успешна сарадња двеју школа

Фотографије, писани трагови, видео-записи

4.

-Промовисање стилова здравог живота кроз предавања:

Болести прљавих руку и болести зависности

Стучни сарадник здравстве установе,

патронажна сестра

Континуирано у току школске године

Ученици се придржавају савета стручњака

Анкета, извештај одељењских старешина,

извештај лекара,

специјалиста, фотографије

5.

-Организовање предавања поводом Недеље дојења Патронажна сестра, управа школе Септембар Ученици имају свест о значају дојења природним путем Фотографије, анкета
6. -Дан: Здрава хране

Патронажна сестра, учитељи и наставници

Октобар Посећеност и укљученост свих актера

Фотографије, видео-записи, анкете

7.

- Ученици ђачког парламента организују дебате на одговарајуће теме Ђачки парламент, наставници и ученици Током школске године Посећеност и укљученост свих актера Фотографије, записи, видео-записи,извештаји

8.

 -Учешће родитеља у играма у оквиру Дечје недеље

Наставници, родитељи,

руководство школе, ученици

Октобар

Посећеност и укљученост свих актера Фотографије, записи, видео-записи,извештаји

9.

- Организовање

Недеље спорта

Наставници, родитељи,

руководство школе, ученици,  локална самоуправа

Мај

Број одржаних спортских манифестација,

проценат обухваћених ученика

Фотографије, записи, видео-записи,извештаји

10.

- Израда програма и плана за подршку ученицима у процесу учења

Наставници, стручни сарадници,

интерресорна комисија

Септембар и фебруар у току школске године

Добро  временски усклађене активности свих релевантних актера Урађени планови и педагошки профили

11.

Идентификација ученика са посебним потребама односно посебним способностима (талентима)

Наставници, стручни сарадници,

интерресорна комисија

На почетку школске године

Добро урађени педагошки профили и процена ИРК-а

Верификована документација о ученицима, увид у документацију наставника

12.

- Израда програма и плана за ученике са посебним потребом и способностима ИОП1, ИОП2, ИОП3 Наставници, сручни сарадници, ИРК Током школске године Добро прилагођени планови за подршку ИОП

13.

- Вођење евиденције о напредовању ученика

Наставници

Током школске године

Већа постигнућа ученика

Документација ученика о напредовању и похваљивању

- Подаци о пруженој стручној помоћи

14.

- Истицање резултата и успеха ученика који су радили по посебним програмима Наставници, сручни активи, Одељењска већа Посебне пролике (приредбе, разне манифестације, изложбе ) Резултати ученика

Продукти ученичког рада, фотографије, портфолио ученика, похвалнице

15.

- Израда плана професионалне оријентације

Наставно особље, стручњаци из различитих области, сручни сарадници

Континуирано током целе школске године

Добра прилагођеност плана способностима ученика

План ПО

16.

-Организовање презентација средњих школа: ЕТШ Кучево, ТШ Костолац, Гимназија Мајдампек

Представници стручних школа

Април и мај

Број обухваћених ученика

Анкета, упитник,

фотографије

17.

-Организовање посета радним организацијама и установама: хотел ,,Рудник“

Управа школе, радне организације и установе

Април

Број обухваћених ученика Фотографије и видео записи

18.

-Прављење плана активности у циљу промовисања значаја заштите човекове средине

Наставници, стручни сарадници, локална самоуправа

Септембар

Конкретан и применљив план активности Урађени план активности

19.

-Организовање трибине на различите актуелне теме Наставници, руководство школе, ученици Током школске године Ученици кроз активно учешће схватају значај садржаја на дате теме Анкете, фотографије, видео записи
20. -Пројекат: Кроз свет уметности Ученици, предметни наставници Током школске године Конкретан и применљив план активности Анкете, фотографије, видео записи

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  - РЕСУРСИ

Р.

бр.

Опис активности

Носиоци активности

Време реализације активности

Критеријум успеха

Извор доказа

1.

-Утврдити план семинара за школску 2017/2018.

Стручна већа, Педакошки колегијум, актив школски развојни план

Континуирано у току школске године

Утврђене су потребе и направљен план стручног усавршавања Извештаји стручних већа и актива

2.

- Организовање семинара ради побољшања квалитета образовно -васпитног рада

Наставници, директор, предавачи

Током шолске године Проценат обухваћених наставника

Уверења, сертификати фотографије

3.

Семинари ван установе:

1. Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, родитељима колегама (К4, П4)

2. Мотивација ученика у наставном процесу

3.Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби

4.Планирање подршке – педагошки профил, индивидуализација и индивидуални образовни план(ИОП); Компетенцијa: K2
Приоритети: 1

Наставници, директор, предавачи

Креативна педагогија

Савез учитеља Србије

Савез учитеља Србије

Милена Јеротијевић; Валентина Звишић; Наташа Милојевић; Радмила Гошовић

Током шолске године

Новембар 2017.

Март

2018.

Током шолске године

Друго полугодиште

Број обухваћених наставника

Уверења, сертификати фотографије

4.

Планирање унапређења наставних и ваннаставних активности у установи:

1.Стручни скупови

    Предавања

Секције

2.Извођење угледних и огледних часова, тематске наставе

3. Излагање на састанцима стручних органа школе који се односи на савладан програм стручног усавршавања

4. Праћењестручнелитературе, часописа

5.Пројектна настава

6.Припрема ученика за такмичења

Наставници, директор, предавачи

Стручна друштва

Саветници

Стручна удружења

Наставници предметне и разредне наставе

Наставници предметне и разредне наставе

Стручни сарадници

Васпитачи

Наставници предметне и разредне наставе

Стручни сарадници

Васпитачи

Наставниципредметне и разредненаставе

Наставници предметне наставе

Током шолске године

Oд октобра 2017. до јуна 2018.

Oд октобра 2017. до јуна 2018.

Oд октобра 2017. до јуна 2018.

Од септембра 2017. до јуна 2018.

Другополугодиште

Друго полугодиште

Број обухваћених наставника

Сертификати,

фотографије, продукти рада, анкете

5.

- Набавка наставних средстава:  синтисајзер, ритмички и мелодијски дечји инструменти, компјутери,клупе и столице Локална самоуправа, управа школе У току школске године Наставна средства се успешно примењују у настави Набављена средства
6.

Кучево:

-изградња ,,топле везе“ између школе и спортске хале.

-израда пројеката за повећање енергетске ефикасности школа у Нересници, Буковској и Шевици

Локална самоуправа, управа школе У току школске године Повећање енергетске ефикасности, побољшање хигијене простора Боље грејање и смањен утрошак необновљивих извора енергије, лепши и здравији животни стил
435608

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

toplica.png 

Топлица Стојадиновић